Phóng sự: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

09-05-2021 3:15

Ngày 24-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức
Tòa án nhân dân năm 2014. Đây là một trong những đạo luật quan trọng thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục