Số 98: Triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

01-03-2021 12:21

Triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC triển khai và đề xuất với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục